Skip to navigation Skip to main content

Holmaneset Prosjekt

Et EU-prosjekt: Holmaneset GAP: Green Ammonia Production to fill the gap in Europe’s energy supply (project number: 101132475)

Holmaneset-prosjektet skal lede an i å etablere en verdikjede for produksjon, distribusjon og bruk av grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Europa. Produksjonsanlegget på Holmaneset bygger videre på Norges forutsetninger for å produsere og levere grønn energi, gjennom blant annet strøm produsert på vannkraft, godt kvalifisert arbeidskraft og nærhet til det europeiske markedet.

Produksjonsanlegget på Holmaneset vil skape arbeidsplasser lokalt som gir ringvirkninger regionalt og nasjonalt. Grønn ammoniakk er en energibærer for grønt hydrogen. Begge kan benyttes til å erstatte fossilt drivstoff i næringer som er vanskelig å avkarbonisere slik som langtransport på vei, skipsfart, luftfart og annen industri. Økt produksjon og bredere bruk av grønt hydrogen ligger i nasjonale og overnasjonale føringer slik som regjeringens veikart for Grønt industriløft og EU-kommisjonen sin REPowerEU - Hydrogen Strategi. Fortescue samarbeider med partnere i Norge og Europa for at grønn energi produsert på Holmaneset bidrar til omstilling av maritime industri. 

Holmaneset Prosjektoppdatering januar 2024

Om Holmaneset-prosjektet

Holmaneset-prosjektet vil benytte fornybar energi til å drive et integrert prosessanlegg for grønt hydrogen og grønn ammoniakk, med tilhørende overføringsinfrastruktur og havnefasiliteter, for leveranse til det norske og europeiske markedet

Anlegget er planlagt etablert ved Nordgulen-fjorden, omtrent 8 km vest for Svelgen i Bremanger kommune på Vestlandet.

Lokasjonen ble identifisert gjennom en studie gjennomført i samarbeid med lokale norske konsulenter og i samråd med Bremanger kommune. Det ble tatt hensyn til en rekke faktorer, som eksisterende nett- og kraftkapasitet, nærhet til eksisterende infrastruktur, arealtilgjengelighet, vannkilder, topografi og lokalmiljø og omkringliggende samfunn.

 

 

Faktaboks

 • 300MW

  Strømforbruk

 • +40.000

  Grønn Hydrogen Produksjon

 • +225,000

  Ammonikk produksjon tonn pr år

 • +1,7

  MtCO2e Utslippsreduksjon over 5 års driftsperiode

Fortescue har inngått en langsiktig betinget kraftkjøpsavtale (PPA) med Statkraft for kraftforsyning. Statnett har i samarbeid med det regionale nettselskapet Linja reservert nettkapasitet til prosjektet. Innledende miljømessige og geotekniske undersøkelser på land og i sjø, samt sosiale og tekniske vurderinger av områdets egnethet for produksjon av grønt hydrogen og ammoniakk ble påbegynt i 2022. Disse undersøkelsene fanger opp sesongvariasjoner og benyttes til å danne et kunnskapsgrunnlag for tidlig teknisk ingeniør- og designarbeid av produksjonsanlegget.

Prosjektet er nå i en fase for gjennomførbarhetsvurdering der mange arbeidsstrømmer pågår parallelt for å ta prosjektet videre til endelig investeringsbeslutning og utbygging.

Gjennomførbarhetsfasen består av en planprosess for områderegulering av Holmaneset, inkl. Storeholmen, Meholmen, Litleholmen og sjøarealer til industriformål. Det første fase av planprosessen har formelt blitt akseptert av Bremanger kommune. Neste steg i planprosessen er å utarbeide et planforslag for omregulering av Holmaneset. Dette innebærer utredninger av tiltakets potensielle påvirkning fra ett miljømessig, sosialt og sikkerhetsmessig perspektiv gjennom Konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). I tillegg vil en Kvantitativ risikoanalyse (QRA) bli utført av en sertifisert tredjepart,

Utredningene vil bli gjennomført i dialog med relevant ansvarsmyndighet og i samsvar med norsk og europeisk regelverk, samt god internasjonal praksis. Fortescue har forpliktet seg til å følge god internasjonal praksis innen miljø- og samfunnsstyring gjennom bl.a. Det internasjonale finansieringsinstituttets (IFC) ytelsesstandarder, Ekvatorprinsippene og grønn hydrogen-standard (Green Hydrogen Standard).

Basert på nåværende fremdriftsplan jobber Fortescue mot å starte formelle byggeaktiviteter i 2025, forutsatt alle nødvendige godkjenninger og tillatelser (inkludert en endelig investeringsavgjørelse fra styret i Fortescue), og forventer å være i drift i 2027.

 

 

 

Produksjonsprosess

Holmaneset Prosjektet vil produsere grønt hydrogen og grønn ammoniakk. Produksjonen foregår gjennom to hovedprosesser:

1 Elektrolyse: Elektrisitet føres gjennom demineralisert vann, noe som får vannmolekyler til å splittes i hydrogen og oksygen.

2 Ammoniakk Syntese: Nitrogen fra luften kombineres med hydrogen for å lage ammoniakk.

Når disse prosessene utføres ved hjelp av fornybar energi, som vannkraft, produserer prosessen null karbon og produktene kan omtales som grønt hydrogen og grønn ammoniakk. Den grønne ammoniakken vil da bli lagret i nedkjølt tilstand og bli transportert til det norske og europeiske markedet med skip.

Produksjon og distribusjon av grønn energi vil bidra på veien til et lavutslippssamfunn og er et steg i riktig redning for å redusere klimagassutslipp.

Faktaark om produksjonsprosess-, lagring og sikkerhet knyttet til grønt hydrogen og grønn ammoniakk er tilgjengelig nederst i artikkelen. 

 

Muligheter ved prosjektet:

Målsetningen med Holmaneset-prosjektet er å utvikle en lokal, regional og nasjonal verdikjede for grønn industri som bidrar til økt sysselsetting, forretningsmuligheter og opplæringsmuligheter - sentrert rundt Bremanger kommune og regionen.

Foreløpige anslag indikerer 35 til 70 arbeidsplasser direkte knyttet til produksjon på Holmaneset. I tillegg vil det være indirekte ansettelsesforhold for støttefunksjoner gjennom lokale leverandøravtaler.

 Produksjon av grønn ammoniakk og grønt hydrogen gir biprodukter i form av oksygen og varmt vann. Dette vil kunne brukes i andre næringer slik som aquakultur, vannbehandling, metal raffinering og produksjon av for eksempel glass, keramikk og papir. Der det er mulig vil Fortescue forsøke å gjenbruke varmen på produksjonsanlegget, samtidig er det ønskelig at biprodukter fra produksjonen på Holmaneset skal inngå i en sirkulærøkonomi som skaper muligheter for andre næringer i området.

For å støtte dette har Bremanger kommune i samarbeid med  Fortescue startet Project CircuS (Circular Svelgen)  Project Circus har som mål å identifisere muligheter for grønn næringsutvikling gjennom gjenbruk av biprodukter generert på Holmaneset . Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Vestland fylkeskommune, og vil innebære et tverrsektorielt samarbeid for å utvikle  bærekraftige forretningsmuligheter for næringslivet i regionen.

Langvarig tilstedeværelse i Bremanger:

Fortescue ønsker å gi et varig, positivt bidrag til innbyggerne i Svelgen og det omkringliggende området, For å støtte dette er det utviklet en plan i samarbeid med lokale og regionale myndigheter, næringslivsaktører, og utdanningsinstitusjoner. Målet med denne planen er å sikre at vi maksimerer mulighetene for opplæring, rekruttering og levering av varer og tjenester lokalt – og at dette arbeidet starter tidlig.

Våre lokale aktiviteter er delt inn i fire nøkkelområder:

 • Grønn energiopplæring: Tilby opplæring om grønn energi i tråd med skolens undervisningsplan for realfag, og skape interesse for karrieremuligheter innen grønn energi.
 • Utvikling av kompetanse innen grønn energi: Samarbeide med utdannings- og opplæringsinstitusjoner for å utvikle de nødvendige ferdighetene som kan bidra til grønne energiprosjekter.
 • Levering av varer og tjenester: Samarbeide med lokale og regionale næringslivsaktører og innovasjonsmiljøer for å se hvor det finnes varer og tjenester som støtter prosjektet, med spesielt fokus på å støtte små og mellomstore bedrifter.
 • Forskning og utvikling: Samarbeide med universiteter og andre interessenter for å undersøke hvordan prosjektet kan bidra til en sirkulær økonomi - det vil si ved å bruke biproduktene varmt vann og oksygen fra hydrogenproduksjonen til å stimulere lokal økonomisk utvikling.

 

Nasjonalt peker NHO og LO i sin hydrogenstrategi på at Norge har gode forutsetninger for å skape ny industri og økt sysselsetting innenfor fornybar hydrogenproduksjon. Forholdene ligger til rette for rask skalering og store markedsmuligheter innenfor et norsk og internasjonalt satsingsområde nødvendig for å nå klimamålene i Parisavtalen. EU legger mye av rammeverket i målet om å øke produksjon av fornybart hydrogen til 10 millioner tonn, og å importere ytterlige 10 millioner tonn innen 2030, REPowerEU - Hydrogen Strategi.

En vellykket nasjonal satsing på fornybar hydrogenproduksjon vil kunne gi en utslippsreduksjon på 22 millioner tonn Co2 i Norge og Europa, samtidig som det skaper 36 000 nye jobber og 71 milliarder kroner i økt verdiskapning i Norge ifølge  McKinsey rapporten «Norge i Morgen».

Det kreves nøye planlegging, tid, penger, konsultasjon og innspill fra mange personer og organisasjoner for å skape et trygt, ansvarlig og levedyktig prosjekt. Fortescue verdsetter tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen og er forpliktet til alltid å ha et åpent og transparent forhold til berørte parter.

Oppdateringer om prosjektet vil bli publisert på nettsiden fortløpende, men hvis du har spørsmål kan du kontakte oss på: Norway@fortescue.com. En av våre medarbeidere vil følge opp. 

 

 

Innovasjonsfondet

Den europeiske union (EU) har godkjent og valgt å investere betydelig i Fortescues flaggskip for grønn ammoniakk i Norge, og tildeler Holmaneset-prosjektet et tilskudd på € 203.766.000 som en del av innovasjonsfondet.

Innovasjonsfondet er et av verdens største finansieringsprogrammer for demonstrasjon og kommersialisering av innovative lavkarbonteknologier, finansiert av inntekter fra auksjonering av kvoter fra EUs kvotehandelssystem.

Holmaneset-prosjektet vil dele på 3,6 milliarder euro som tildeles en rekke innovative store prosjekter av Innovasjonsfondet.

Last ned faktaark om EU-prosjektet fra CINEA.

 

Prosjektdokumenter

Last ned prosjektdokumenter her. Disse vil bli oppdatert etter hvert som prosjektet skrider frem.


Faktaark

Last ned disse faktaarkene for mer informasjon:

 

Kontakt


For ytterligere informasjon om Holmaneset-prosjektet, vennligst kontakt oss på: Norway@Fortescue.com