Skip to navigation Skip to main content

Introduksjon

 

Fortescue kartlegger for tiden muligheter for å utvikle et prosjekt for produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Hemnes kommune i Nordland. Hemnes anses som en interessant vertskommune for et mulig prosjekt. Kommunen treffer godt på kriterier slik som nærhet til kraftinfrastruktur og havnetilgang. I tillegg har kommunen vist interesse for økonomisk utvikling og diversifisering av næringslivet. Regionen har også en lang industrihistorie som er interessant for planene om å etablere et integrert produksjonsanlegg for grønt hydrogen og grønn ammoniakk.

En innledende studie identifiserte Hemnes kommune som en interessant lokasjon for et produksjonsanlegg for grønt hydrogen og grønn ammoniakk. En rekke faktorer slik som eksisterende nett- og kraftkapasitet, nærhet til infrastruktur, tilgjengelig areal, vannkilder, topografi og lokalmiljøet og nærliggende samfunn er hensyntatt i kartlegging av plassering. Fortescue har vært i dialog med kommunen, lokale og regionale interessenter, deriblant Rana Utvikling sitt prosjekt Venture North i denne prosessen. Det har ledet til at Fortescue har identifisert to mulige lokasjoner for etablering av et produksjonsanlegg. 

Ytterlige studier og forundersøkelser, inkludert geotekniske, miljømessige og foreløpige prosjekteringer er planlagt før endelig plassering besluttes.

For mer informasjon om pågående aktiviteter, se Informasjonsskriv om Hemnes-prosjektet under. 

 

 

Prosjektbeskrivelse

 

Det foreslåtte Hemnes Green Hydrogen (Hemnes-prosjektet) vil bruke fornybar energi til å drive et integrert prosessanlegg for grønt hydrogen og grønn ammoniakk. Anlegget vil utvikles med relevant infrastruktur og havn for transport til det norske og det europeiske markedet. 

Fortescue har inngått en betinget langsiktig kraftkjøpsavtale (PPA) med Statkraft som gir tilgang til vannkraft for industrielt bruk fra kraftregionen NO4.  Statnett har i samarbeid med det regionale nettselskapet Linea reservert nettkapasitet på 300MW til Hemnes-prosjektet. (Pressemelding fra Statnett datert januar 2024.)

 

 • 0 Strømforbruk
 • + 0 Grønn Hydrogen Produksjon
 • + 0 Ammoniakk Produksjon tonn per år
 • + 0 Mt CO2e Utslippsreduksjon over 5-års driftsperiode

Å skape et sikkert, ansvarlig, lønnsomt og bærekraftig prosjekt krever nøye planlegging, tid, ressurser, råd og innspill fra mange involverte mennesker og organisasjoner. Prosjektutviklingsprosessen kan beskrives som fire faser:

 

Fortescue er i gang med en mulighetsstudie som vurderer prosjektets gjennomførbarhet. Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase. Det vil gjøres fortløpende vurderinger av prosjektgjennomføring, men Fortescue erkjenner at det haster å produsere grønt hydrogen og grønn ammoniakk for å støtte global avkarbonisering. Derfor er det satt et mål om byggestart i 2026, og driftsstart i 2028. Dette kan endres avhengig av interne og eksterne godkjenningsprosesser, deriblant regulatoriske tillatelser, i tillegg til tekniske og kommersielle forberedelser og en endelig positiv investeringsbeslutning i Fortescue.

Fortescue har alltid som mål å iverksette prosjekter som skaper langsiktig verdi for lokalsamfunnet.

Produksjon og distribusjon av grønn energi er en viktig bidragsyter for å skape et lavutslippssamfunn, og et steg i riktig retning for å redusere klimagassutslippene globalt. I denne overgangen er det betydelige muligheter for utvikling av grønne verdikjeder som leder til jobbskaping og økonomisk vekst for lokalsamfunnet.

Vi ser frem til et produktivt samarbeid med alle interessenter, og vi ønsker å holde lokalsamfunn, kommune, bedrifter med mere, oppdatert på prosjektets fremdrift.

Produksjonsprosess:

 

Hemnes-prosjektet skal produsere grønt hydrogen og grønn ammoniakk. Disse produktene utvikles hovedsakelig gjennom en prosess i to faser:

 • Elektrolyse: Elektrisitet føres gjennom demineralisert vann og forårsaker at vannmolekyler splittes til hydrogen og oksygen.
 • Ammoniakksyntese: Nitrogen fra luften kombineres med hydrogenet for å lage ammoniakk.

Når disse prosessene utføres ved bruk av fornybar energi som vannkraft produseres det ikke karbon og produktene refereres til som grønne. Det grønne hydrogenet som produseres vil gå direkte inn i en ammoniakksyntese. Den grønne ammoniakken vil deretter lagres i nedkjølt tilstand og fraktes til henholdsvis det norske og det europeiske markedet med skip.

Prosjektet i Hemnes har potensial til å bli et foregangsprosjekt som vil bidra til å fremskynde den grønne omstillingen og skape lokale arbeidsplasser og regional næringsutvikling.

Mer informasjon om produksjonsprosesser, lagring og transport av grønt hydrogen og grønn ammoniakk er tilgjengelig i informasjonsarkene nederst på nettsiden.     

 

Fortescue i Norge

 

Norge har gode forutsetninger for å ta en ledende posisjon i overgangen fra fossil til grønn energi - og samtidig bidra til nye arbeidsplasser og økt verdiskapning. Tilgang til fornybar energi, godt kvalifisert arbeidskraft, styresett og nærhet til det europeiske markedet er nasjonale konkurransefortrinn i denne omstillingen. Grønn energi produsert i Norge vil kunne bidra til avkarboniseringen av sektorer som transport, skipsfart, luftfart og industri. I tillegg vil det støtte utviklingen av grønne verdikjeder som kan gi ytterlige ringvirkninger både lokalt og regionalt.

Fortescue jobber mårettet med to store prosjekter for produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge. I tillegg til initiativet i Hemnes jobber Fortescue med å bygge et produksjonsanlegg på Holmaneset i Bremanger kommune i Vestland.

Fortescue har tatt en tidlig investeringsbeslutning på Holmaneset-prosjektet som nå er i en gjennomførbarhetsfase med sikte på å starte bygging i 2025 og være i drift i 2027. Satsingen er anerkjent som lovende for at EU skal nå sine mål om å redusere utslipp og gå over til en renere energiøkonomi. FFI Holmaneset – Green Ammonia Production to fill the gap in Europe’s energy supply (prosjektnummer 101132475) har mottatt økonomisk støtte fra EU-innovasjonsfond CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). For mer informasjon, vennligst besøk Holmaneset-prosjektsiden.

 

Prosjektdokumenter

 

Last ned prosjektinformasjon her. Oppdateringer om prosjektet vil publiseres fortløpende.

Hemnes informasjonsskriv – Januar 2024

 

Faktaark

 

Last ned disse faktaarkene for mer informasjon:

• Grønt hydrogen faktaark
• Faktaa rk for grønt hydrogensikkerhet
• Grønn ammoniakk faktaark
• Faktaark om ammoniakksikkerhet

 

Kontakt:

For mer informasjon, vennligst kontakt oss på: norway@fortescue.com

 

 

We're leading the green industrial revolution

We’re developing the technologies to decarbonise hard-to-abate sectors (like our iron ore operations) while building a global portfolio of renewable energy projects.

Green iron and green steel presents a huge opportunity for the iron ore industry and we are working hard to ensure we are at the forefront of technologies being developed in this regard.

By harnessing the world’s renewable energy resources to produce renewable electricity, green hydrogen, green ammonia and other green industrial products, we’ll help our planet step beyond fossil fuels.

 • Green hydrogen
 • Green steel
 • Critical minerals
 • Solar power
 • Green ammonia
 • Hydropower
 • Wind energy
 • Geothermal energy